By Vilain Dynamite Clay

480.000

Độ giữ nếp: Strong hold

Độ bóng: Không

Xuất xứ: Đan Mạch