Dax Hair Wax

240.000

Độ giữ nếp: Strong hold

Độ bóng: 2/5

Xuất xứ: Mỹ