Hanz de Fuko Claymation

520.000

Độ giữ nếp: Super high hold

Độ bóng: Không

Xuất xứ: Mỹ