Hanz de Fuko Quicksand

520.000

Độ giữ nếp: High hold

Độ bóng: Không

Xuất xứ: Mỹ