Kevin Murphy Rough Rider

650.000

Độ giữ nếp: Strong hold

Độ bóng: 1/4

Xuất xứ: Úc