Murray’s Superior Hair Dressing Pomade

240.000 210.000

Độ giữ nếp: Heavy hold

Độ bóng: 3/5

Xuất xứ: Mỹ