Pomade Reuzel Clay Matte

480.000

Độ giữ nếp: Strong hold

Độ bóng: 0/5

Xuất xứ: Hà Lan