Reuzel Fiber Pomade

480.000

Độ giữ nếp: Heavey hold

Độ bóng: 2/5

Xuất xứ: Hà Lan