Wax Loreal

80.000

Độ giữ nếp: 5/6

Độ bóng: không

Xuất xứ: Trung Quốc