Wax Seba Professional

180.000

Độ giữ nếp: 5/5

Độ bóng: 0/5

Xuất xứ: Trung Quốc